قابل استفاده در محل های کار پر خطر و دور از بیمارستانها

Celox خونریزی را در مواقع اضطراری متوقف می سازد و با خرید زمان برای رسیدن به نزدیک ترین مرکز درمانی ابزاری ضروری است برای حفاظت از پرسنل در محل های کار. ادامه

قابل استفاده در خدمات بیمارستانی و اضطراری

Celox یک بند آورنده سریع خون است که در صدمات شدید مورد استفاده استفاده قرار می گیرد و اثبات شده که در طیف وسیعی از اختلالات لخته شدن خون قابل استفاده است. ادامه

قابل استفاده در میدانهای جنگ و صنایع نظامی

تاثیر مثبت استفاده از Celox در میدان های جنگ اثبات شده است، این محصول بر روی خونریزی های هیپوترمی موجود در ضربه های شدید بسیا موثر عمل کرده است.